Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Strona Rady Powiatu Nowotarskiego

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Jastrzębski.
 • E-mail: administrator@nowotarski.pl
 • Telefon: 182661303

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Nowotarskiego
 • Adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14
  34-400 Nowy Targ
 • E-mail: powiat@nowotarski.pl
 • Telefon: 182661300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych biorąc pod uwagę udogodnienia dla osób z różnymi formami niepełnosprawności.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze i tam mogą Państwo uzyskać wszelką niezbędną pomoc lub informacje. Informacją oraz pomocą w poruszaniu się po budynku świadczą osoby dyżurujące w  Portierni zlokalizowanej  na parterze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Ułatwienia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim proszone są o przyjazd do budynku od strony ul. Aleje Tysiąclecia. Istnieje możliwość skorzystania z parkingu pod urzędem
z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  Wejście od strony Alei Tysiąclecia wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich a ciągi komunikacyjne posiadają obniżone krawężniki dostosowane do osób poruszających się na wózku.
W budynku w przypadku konieczności udania się na inne kondygnację dostępną jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób niewidomych:

Osoby niewidome poruszające się samodzielnie proszone są o wejście do budynku od strony Bolesława Wstydliwego. Wskazówki poruszania się.

Po minięciu bramki wejściowej rozpoczyna się chodnik z prawej strony zakończony krawężnikiem za którym jest droga a z lewej strony niskim murkiem oporowym za którym znajduje się trawnik. Na końcu chodnika znajduje się pole uwagi. Stając prostopadle do pola uwagi należy znaleźć zakończenie chodnika (obniżony krawężnik) oraz początek ścieżki prowadzącej. Ścieżka prowadząca kończy się bezpośrednio pod schodami do urzędu. Schody w liczbie 7)  ograniczone są poręczami metalowymi po lewej i prawej stronie. Po wejściu na schody znajduje się kolejny znak uwagi a za nim w odległości około 1 metra znajdują się drzwi wejściowe do budynku, za którymi zaczyna się wycieraczka ułożona wzorem w poprzek drogi. Szerokość wykładziny to ok 1 m a za nią są umieszczone kolejne drzwi otwierające się i zamykające automatycznie.

Za drzwiami automatycznymi rozpoczyna się kolejna ścieżka prowadząca.

Pierwsze pole uwagi na ścieżce pozwala na wybór gdzie dalej chcą się Państwo udać. Wybór ścieżki na lewo pozwala na dojście do portierni (długość ścieżki około 2 m), gdzie udzielona będzie Państwu niezbędna informacja lub pomoc w dostaniu się do wydziałów prowadzących Państwa sprawę. Natomiast wybór drogi na wprost pozwoli Państwu udać się dalej w kierunku Biura Obsługi Klienta.  Po około 3 metrach znajduje się kolejne pole uwagi z którego korzysta niewidomy pracownik urzędu.  Podążając dalej ścieżką po pokonaniu kolejnych 4 metrów ścieżka zakręca w lewo (zakręt sygnalizowany jest znakiem uwagi). Po kolejnych 2 metrach znajdują się drzwi automatyczne przekuwające się w bok. Za drzwiami ścieżka prowadzi dalej aż do blatu obsługi przez pracowników.

Dla osób niewidomych poruszających się samodzielnie po budynku przystosowana jest winda posiadająca oznaczenia w języku Braila (uwaga guziki do windy znajdują się na wysokości umożlwiającej skorzystanie z nie również przez osoby poruszające się na wózku). Panel sterowania samą windą znajduje się po środku prawej ściany. Sama zaś winda informuje głosowo na którym poziomie się znajduje.
Dla Państwa bezpieczeństwa każdy ciąg schodów wewnątrz budynku biegnący w dół zaczyna się również od pola uwagi.

Ułatwienia dla osób posługujących się językiem migowym:

W urzędzie zatrudniona jest osoba posługująca się językiem migowym. W przypadku potrzeby skorzystania z jej pomocy prosimy o wcześniejsze poinformowanie pracownika np. drogą mailową lub telefoniczną o takiej potrzebie lub zgłoszenie jej bezpośrednio podczas wizyty (wystarczający pokazać w języku migowym znak ROZMAWIAĆ).

Informacje dodatkowe

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta wykorzystując opcję połączenia telefonicznego, chatu lub video-chatu.
Połączenia chatu lub video można rozpocząć za pomocą przeglądarki internetowej korzystając z linka załączonego w formie grafiki w prawym dolnym rogu strony www.  Istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.